Systemy oddymiania

Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych

Utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, szczególnie klatek schodowych jest nieodzownym warunkiem umożliwienia ewakuacji ludzi i prowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną. Klatki schodowe i korytarze nie są strefami ogniowymi, ale mogą z nimi graniczyć. Mechaniczne oddymianie wytwarza podciśnienie w oddymianych strefach i może spowodować przepływ dymu przez drogi ewakuacji a tym samym je odciąć. Naturalne oddymianie może być nieskuteczne przy niskich temperaturach dymu. Z tych powodów drogi ucieczki i ratunku muszą być obsługiwane przez wentylatory nawiewne dla utrzymania na nich ciśnienia większego niż w strefach pożarowych tak by uniemożliwić ich zadymienie. Różnica ciśnień na drzwiach, w przypadku pożaru nie może przekroczyć 50 Pa (maksymalna siła potrzebna do otwarcia drzwi wynosi 100 N), by wyeliminować ryzyko braku możliwości otwarcia drzwi.

więcej..

Wymagania dla nadciśnieniowych systemów zapobiegających zadymieniu

Systemy nadciśnieniowe, grawitacyjne

Nadciśnieniowe urządzenia chroniące przed zadymieniem mają do spełnienia następujące wymagania:

a) nadciśnienie

systemy nadciśnieniowe powinny pomiędzy klatką schodową a strefą pożarową wytworzyć przy zamkniętych drzwiach kontrolowaną różnicę ciśnień. Największe, dopuszczalne nadciśnienie zależy od wielkości drzwi i rodzaju ich zamknięcia. Z reguły przyjmuje się 50 Pa. Minimalne nadciśnienie mierzone na górnej krawędzi drzwi musi być większe o 5 do 15 Pa od ciśnienia w strefie pożaru.

b) prędkość przepływu powietrza przez otwarte drzwi

nadciśnienie powstrzymuje napływ dymu tak długo jak drzwi są zamknięte. Otwarcie drzwi powoduje natychmiastowe wyrównanie ciśnień w połączonych pomieszczeniach. Należy zapewnić wystarczającą prędkość przepływu powietrza w kierunku przeciwnym do zadymienia. Właściwa prędkość powstrzyma dym przed wniknięciem na klatkę schodową. Jej wartość zależy od różnicy temperatur

c) czas osiągnięcia właściwej prędkości

w czasie do 3 sekund należy uzyskać 90% prędkości obliczeniowej (zgodnie z PN EN 12101-6.)

Jednym z podstawowych elementów poprawnego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków wielokondygnacyjnych jest wykonanie skutecznej instalacji wentylacyjnej chroniącej drogi ewakuacji przed niebezpieczeństwem zadymienia. Systemy oddymiania grawitacyjnego funkcjonują na naszym rynku przeciwpożarowym od wielu lat i są jednym z podstawowych systemów wykorzystywanych do odprowadzania dymu i ciepła. W ostatnich latach systemy oddymiania grawitacyjnego przeszły w naszym kraju ogromną metamorfozę ze względu na charakter realizowanych inwestycji. Wentylacja grawitacyjna to już nie tylko przemysłowe klapy oddymiające ale również okna i żaluzje oddymiające będące częścią architektury obiektu. Urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12101-2 ”Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych” Norma ta została wprowadzona do obligatoryjnego stosowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 1 kwietnia 2004 r. w przypadku Polski regulacje europejskie zastąpiły regulacje polskie w dniu 1 września 2006.

więcej..

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia stosowane w systemach odprowadzenia dymu i ciepła charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi oraz niezbędnymi certyfikatami wymaganymi polskimi przepisami pożarowymi.

Warunkiem prawidłowego działania systemu oddymiania grawitacyjnego jest zapewnienie odpowiedniego napływu powietrza kompensacyjnego.

Powietrze kompensacyjne powinno być zawsze podawane do strefy zadymienia, w której powstał pożar poniżej warstwy dymu (góra otworu napowietrzania min. 1 m od dolnej granicy warstwy dymu) , dostarczanie powietrza powinno następować w sposób automatyczny współpracujący z systemem detekcji pożarowej oraz należy zapewnić napływu powietrza z niewielką prędkością czyli taką, która nie spowoduje mieszania dymu z warstwą czystego powietrza i „ściąganiem” jej ku dołowi .

Nasze systemy oddymiania grawitacyjnego projektujemy i wykonujemy w oparciu o polskie, europejskie i amerykańskie normy projektowe oraz niestandardowe rozwiązania potwierdzone symulacjami CFD.